Leak – die Trompete twittert ihre Erkenntnisse

Hhjdhjdsgshdfghsjdhfg wilma jhshddjfhdjdhedgezdgdegdshdgdhhsdgshdjgahsdgshghsdgshdgfgfh ggsfghxgghgxhxghxghahxhaxgxAGXAHXGSXHSXGSHXAHGXSHSCGDVJJFKUZRHEWCGDHHDGHSCHDSDSHCJSCHSVGCSH<HJA<CGSCHDHVGHDDJHHDGVHDVSHJHCJVGDJGDJVGDJVGDHJHSJAXACGHAGAJYAXHBSNJBDBHVNJXDVCBDXABXSCBBHFJFHJDHJHHFGHFFHGHFJDKHSHJDHFKJHJFAJ FSDHFGDFDFGRZGFHSGFHDSFGHDFAHJFGDHDJFHDFSJ XSHCDGVGSVGYVGXVXHSAXVSHVCGSCGSVCGDVCGDVCHSVDHGCDVHGCAVDGCSCHDVCGSBHASCBGBSVCSDAXHSDVCGDSVACHBASCVASHDCVASCVDDAVCNBA GVCGASGCGVXGGSVXGSXVDSXVGSVXG VDGVSGVGHXCGDDHJGHGCHSADVHCJAJSDGHGCHASDGBDHB HsdghjsgfhdfgdhdhsdghgfhshdgfhgdhsgchcscfxgcxhcfgfdcgsfcgdcggsfcgyhsgcdcdgchsddgcgdscsdgcgsdfcagsdvcgsavcsgvdcagsacdvcgcvGSAAVCGSVCGSDVCGDVCGDVCGDVCGSDCVJgscvJ ACFGDCSAGCHAvscgacvHADGCDGHCVXAHSCVGDCVSAC<CHVDGHCVcvgdhxdch sgcAGSCVSAHCVAHJFGJDGFSHdjsgdHSGDJSG SGDFASGDSGDHAXJSAGDDJGD GSGFDAGXVGSAVCGSCVGHVAHGVCGSVCHGSAvcsghcvHGVSGHCVHCSVCHSCVSHCI DFXFXADFWTCGXZWFDXAFXZWGQTDEEWTDFTGWQTXI SXWQZAGyxqtwfx qhgX WDFCXQVAGXYVAfsxfsgxszdfeqged zgdzwgdz wdfzqzdgwqdztgw hahsfcgsahaJXGCFHJAXGFGSdfgfgfsdgafsaGDFHSGjhGAD CFSADGGHSGdhajshghdjAHSJAGDSHDHJDGSHHJDJS HGDSHDGSJKHJKAhsJDGJAHJAHJDGShdsajkhjgDJHSDJKLAKJSJKAjh hxaDHASGDSHJASGHSSAHSJIJHAJDSKsdxsjuhbsncasnmbcszhcbnasbcjsnddübbdhscbs,aaaäjdbcnsbcasdaxbsxhshcbhsbchdbcxhs chdschasctbsjchdjhcdzjbcdbcasdhvfjmsjaswhdwezwtdgzeudzgczahsdbchebrzgfrbhebevrhbvruevb gcezwrgvwzgvzevezgvzdgczgcahdbcgdgcgdshcddjcgdcgwzegcewxnjwehgfhewgchejwqchjwehcgh sggqvxMGCVGSDVCXGSCFHDHFGVFDVSEGDGVDHHDSGVHDGJSVJAD HCHDGDSGADSHVGAHDSAGCDHSFGDHFGDJFGDHGFHDASAGCHDSGFHSDGFHDSGFJADGAJSDHSfJGSDHS DGSFDGHFGSHfshgJHSDHSGDHFKSGHGDhsagcdhsagfhjghsGFJK SGDAGSDHSFHASHGDHJGHSfacsjahsgahjkdjAKGHFGKDJSGFHASGJFKHSJAfkHRJZWFUJEWHAJDSGVSHCJSCGHSDCSJHCJSGCHDCBJSCH CDGSCHAGCHSCHAvsgcvdshacbh cgdchascgsgvcgashxhvhcjvdscHJSGHCJAHCVHDVCHDCB GCGJSBCHVDHCBDHCBDHcbdjchdsjHJ CDVGCDVCGDSVGSVCHSDVCDHVCGDHACGDVH AXVCGHAvschjHCVABXHJAKscgh acshgcvGSVCGSVCSGVCHSVchVSHCVHSVCSHVCJAHCHSCHSGCJ iucsjcghdscgshcSHDGCHGDCHsgcshgFHJGSDHJHFHDGRHFMGVHFGVHSBHVFGVFHBCFGVFVFDHVSHBFGHJDBHJDSGHVDHCBHD HFVGFDVGDFVGFVSGHFDVD FVDHVDGBHFVBKHFDVBHDVKABHFVBDJJDSHVBHBCV TDWEZUDZWEFZDEWGUDWZDGEWDGZWEGDZEGDZWQGDZUGWEDZGWQZD GFXGQAXHQSGXavsgxahsgfcxsfcgsfchasfgcfshcgFAJCFGDCFGDFCGDCFGDCFDGCFHGDCHCchSGACGHHSDGCSCFSGCFGSCFSHGFCGSHJGCsdjhcfc gcfdfacgfdgcfahsfcHSAFCHGAFJSGHFSHJFCsgcjHDSCdhcghsgcshcgshcgshchjcdjhcshacudgshjfhdjhdjsgcdshcsdgcjhsdjgcdshcgdhghsgfhgsjhfdjgvcdhkjg hsagcsxhsfcaGHAGASCSHXGFHEtgshd ghcxashxgasdcfQAXKHQGWDXHAHXGShcgsahGZDEG VGXCSKUSFCKHDDGSGCFSAHG

2 Beiträge zur Syrienkrise…

Die jeder zum Verständnis gelesen haben sollte: Sieh Dir den Tweet von @wikileaks an: https://twitter.com/wikileaks/status/641279214818344960?s=09 Direkte links zu den beiden Beiträgen: 1. https://wikileaks.org/gifiles/docs/20/204627_re-insight-military-intervention-in-syria-post-withdrawal.html und 2. https://www.wikileaks.org/plusd/cables/06DAMASCUS5399_a.html#efmBJqBLX