Polemik….

die deutsche Rechte übt sich mal wieder in Polemik in der Flüchtlingsfrage, zum Kotzen! Da soll wieder einmal nur von der Unfähigkeit abgelenkt werden! #csu #afd

Veröffentlicht am
Kategorisiert in Politik Verschlagwortet mit

Hhjdhjdsgshdfghsjdhfg wilma jhshddjfhdjdhedgezdgdegdshdgdhhsdgshdjgahsdgshghsdgshdgfgfh

ggsfghxgghgxhxghxghahxhaxgxAGXAHXGSXHSXGSHXAHGXSHSCGDVJJFKUZRHEWCGDHHDGHSCHDSDSHCJSCHSVGCSH<HJA<CGSCHDHVGHDDJHHDGVHDVSHJHCJVGDJGDJVGDJVGDHJHSJAXACGHAGAJYAXHBSNJBDBHVNJXDVCBDXABXSCBBHFJFHJDHJHHFGHFFHGHFJDKHSHJDHFKJHJFAJ

FSDHFGDFDFGRZGFHSGFHDSFGHDFAHJFGDHDJFHDFSJ

XSHCDGVGSVGYVGXVXHSAXVSHVCGSCGSVCGDVCGDVCHSVDHGCDVHGCAVDGCSCHDVCGSBHASCBGBSVCSDAXHSDVCGDSVACHBASCVASHDCVASCVDDAVCNBA

GVCGASGCGVXGGSVXGSXVDSXVGSVXG

VDGVSGVGHXCGDDHJGHGCHSADVHCJAJSDGHGCHASDGBDHB

HsdghjsgfhdfgdhdhsdghgfhshdgfhgdhsgchcscfxgcxhcfgfdcgsfcgdcggsfcgyhsgcdcdgchsddgcgdscsdgcgsdfcagsdvcgsavcsgvdcagsacdvcgcvGSAAVCGSVCGSDVCGDVCGDVCGDVCGSDCVJgscvJ

ACFGDCSAGCHAvscgacvHADGCDGHCVXAHSCVGDCVSAC<CHVDGHCVcvgdhxdch

sgcAGSCVSAHCVAHJFGJDGFSHdjsgdHSGDJSG

SGDFASGDSGDHAXJSAGDDJGD

GSGFDAGXVGSAVCGSCVGHVAHGVCGSVCHGSAvcsghcvHGVSGHCVHCSVCHSCVSHCI

DFXFXADFWTCGXZWFDXAFXZWGQTDEEWTDFTGWQTXI

SXWQZAGyxqtwfx qhgX WDFCXQVAGXYVAfsxfsgxszdfeqged zgdzwgdz wdfzqzdgwqdztgw

hahsfcgsahaJXGCFHJAXGFGSdfgfgfsdgafsaGDFHSGjhGAD

CFSADGGHSGdhajshghdjAHSJAGDSHDHJDGSHHJDJS

HGDSHDGSJKHJKAhsJDGJAHJAHJDGShdsajkhjgDJHSDJKLAKJSJKAjh

hxaDHASGDSHJASGHSSAHSJIJHAJDSKsdxsjuhbsncasnmbcszhcbnasbcjsnddübbdhscbs,aaaäjdbcnsbcasdaxbsxhshcbhsbchdbcxhs

chdschasctbsjchdjhcdzjbcdbcasdhvfjmsjaswhdwezwtdgzeudzgczahsdbchebrzgfrbhebevrhbvruevb

gcezwrgvwzgvzevezgvzdgczgcahdbcgdgcgdshcddjcgdcgwzegcewxnjwehgfhewgchejwqchjwehcgh

sggqvxMGCVGSDVCXGSCFHDHFGVFDVSEGDGVDHHDSGVHDGJSVJAD

HCHDGDSGADSHVGAHDSAGCDHSFGDHFGDJFGDHGFHDASAGCHDSGFHSDGFHDSGFJADGAJSDHSfJGSDHS

DGSFDGHFGSHfshgJHSDHSGDHFKSGHGDhsagcdhsagfhjghsGFJK

SGDAGSDHSFHASHGDHJGHSfacsjahsgahjkdjAKGHFGKDJSGFHASGJFKHSJAfkHRJZWFUJEWHAJDSGVSHCJSCGHSDCSJHCJSGCHDCBJSCH

CDGSCHAGCHSCHAvsgcvdshacbh

cgdchascgsgvcgashxhvhcjvdscHJSGHCJAHCVHDVCHDCB

GCGJSBCHVDHCBDHCBDHcbdjchdsjHJ

CDVGCDVCGDSVGSVCHSDVCDHVCGDHACGDVH AXVCGHAvschjHCVABXHJAKscgh

acshgcvGSVCGSVCSGVCHSVchVSHCVHSVCSHVCJAHCHSCHSGCJ

iucsjcghdscgshcSHDGCHGDCHsgcshgFHJGSDHJHFHDGRHFMGVHFGVHSBHVFGVFHBCFGVFVFDHVSHBFGHJDBHJDSGHVDHCBHD

HFVGFDVGDFVGFVSGHFDVD

FVDHVDGBHFVBKHFDVBHDVKABHFVBDJJDSHVBHBCV

TDWEZUDZWEFZDEWGUDWZDGEWDGZWEGDZEGDZWQGDZUGWEDZGWQZD

GFXGQAXHQSGXavsgxahsgfcxsfcgsfchasfgcfshcgFAJCFGDCFGDFCGDCFGDCFDGCFHGDCHCchSGACGHHSDGCSCFSGCFGSCFSHGFCGSHJGCsdjhcfc

gcfdfacgfdgcfahsfcHSAFCHGAFJSGHFSHJFCsgcjHDSCdhcghsgcshcgshcgshchjcdjhcshacudgshjfhdjhdjsgcdshcsdgcjhsdjgcdshcgdhghsgfhgsjhfdjgvcdhkjg

hsagcsxhsfcaGHAGASCSHXGFHEtgshd

ghcxashxgasdcfQAXKHQGWDXHAHXGShcgsahGZDEG

VGXCSKUSFCKHDDGSGCFSAHG

was denkt ihr von der Tröte?

Wenn ihr mich fragt: Pipe ihn nach

  __ _       __      _ _ 
  / /_| | _____  __/ / __ _  _| | |
 / / _` |/ _ \ \ / / / '_ \| | | | | |
 / / (_| | __/\ V / /| | | | |_| | | |
/_/ \__,_|\___| \_/_/ |_| |_|\__,_|_|_|
                  

in der Tat!

Weitere #Leaks

Und es werden immer mehr Infos über diesen #leak  bereit gestellt #nsa #bnd Kann jemand bereits die letzten 8 Zeichen der Mobilnummer entziffern? Es gibt Krieg!

Veröffentlicht am
Kategorisiert in Allgemein

Revolution oder „Berlin Tag und Nacht“

Geiler Spruch von Kraftklub!

Ein neuer Leak

Da müssen sich #BND und #NSA warm anziehen, sobald das rauskommt.  Have fun with decryption!

Veröffentlicht am
Kategorisiert in Allgemein